web analytics

O portalu

“Portal »VARNA MOBILNOST« predstavlja način komuniciranja različnih področij mobilnosti, tako z družbenega, tehničnega, psihološkega, ekonomskega ali zgodovinskega vidika. Njegova vsebina je pretežno poučne kot tudi razvedrilne narave in je popolna dopolnitev številnih aktivnosti, ki potekajo v tem kontekstu. Naš namen je, da bralci spoznajo bodoče trende, evolucijski razvoj in kompleksnost trenutnih problemov, jih poskušajo razumeti in se glede na to prepleteno področje tudi primerno odzovejo, saj zadeva vsakega izmed nas. V naših prispevkih ne bodo našli samo odgovorov, temveč jih bo ta spodbudila k dodatnemu razmišljanju o morebitnih nujnih spremembah lastnega prepričanja in vedenja, kar bi lahko, čeprav v majhni meri, naredilo pomemben korak v pravo smer. Trajnostna prihodnost zahteva tudi trajnostno razmišljanje, zato še kako verjamemo v zagotavljanje in posredovanje znanja na področju znanosti za splošno javnost v Sloveniji. S poudarkom na področju varne mobilnosti in razvijanjem kolektivne zavesti iščemo odgovorne in inovativne načine povezovanja strokovnega sveta in javnosti, da bo lažje razumela procese, ki se odvijajo na poti v bodočo mobilnost.” 

Urednica portala in prispevkov: mag. Monika Dežela Grkman

Živimo v času, ko dostopnost od točke A do točke B s tehničnega in časovnega vidika pravzaprav ne igra pomembnejše vloge. Še 100 let nazaj bi to vsekakor pomenilo zajetnejši izziv. A kljub tehnološko dovršeni mobilnosti 21. stoletja, premik iz točke A v B še vedno odpira cel kup zagonetk. Izbrati najkrajšo, najcenejšo pot, uporabiti osebni ali javni prevoz, se usesti v tistega na bencinski pogon ali uživati v tistem, ki ga poganja obnovljiv vir energije? Z navdušenjem lahko spremljamo tehnološke novosti na področju mobilnosti, a istočasno z negotovostjo in zaskrbljenostjo prebiramo statistiko, ki zlasti na področju varnosti udeležencev v prometu ne sledi tehnološki revoluciji.

Naš cilj je vzpostaviti in razvijati komunikacijsko orodje v obliki spletnega portala in na inovativen način izobraževati ciljne skupine o različnih tematikah s področja prometa, tako z ekonomskega, družbenega, psihološkega, tehničnega, medicinskega kot zgodovinskega vidika. Krepiti zavest o prometni varnosti še nikoli ni predstavljalo toliko izzivov, hkrati pa je skoraj nemogoče meriti učinkovitost tovrstnega procesa, zato je informiranje, izobraževanje in ozaveščanje »inteligentne populacije« od najmlajših do starejših udeležencev v prometu ključen korak k oblikovanju sodobne in prihodnje družbe,  v kateri bo naša mobilnost zanesljivejša, bolj zdrava in varnejša.

V tim smo povezali strokovnjake z različnih področij in skupaj bomo soustvarjali medij, ki nam bo s koristnimi informacijami pomagal k zagotavljanju večje prometne varnosti in dvigu prometne kulture. Želimo ozaveščati, informirati in opozarjati z iskrenim namenom, da postanemo boljši in vzornejši udeleženci v prometu. Poleg aktivnega ustvarjanja spletnega medija bi želeli v sodelovanju z društvi, različnimi nacionalnimi asociacijami, podjetji še nadgraditi javne prireditve s področja prometa in prometne varnosti, ki smo jih soustvarjali že v minulih letih.

Spremljajte nas, veseli bomo vašega odziva. Želimo varno in zdravo pot!

“The Web Portal VARNA MOBILNOST communicates different areas regarding mobility whether from social, technical, psychological, economic or historical point of view. Its content is an additional educational and entertainment value to various activities taking place which contribute to the overall safety of our movement. Our aim is for people to gain insight about future trends, past developments and current issues, understand and act according to this complex and intertwinded area of our lives. People reading our content should not only find answers, but start asking questions whether they can do something about their way of thinking and behaving to make a slight difference in the world of mobility. For making it more sustainable one must think sustainable and with this strong belief we are trying to provide scientific knowledge and communicate it to the general public in Slovenia. With adressing safe mobility issues and developing the awareness in a responsible and innovative way we also connect science and public in order for them to understand the processes behind the creation.”

Portal editor: MSc. Monika Dežela Grkman

In the modern society the accessibility from point A to point B nowadays does not actually play a significant role in technical and time perspective. Even 100 years ago this would definitely be a more challenging effort. Despite the technologically advanced mobility of the 21st century, moving from point A to point B still opens a whole lot of issues. Whether we should choose the shortest or cheapest route, personal vehicle or public transportation, motor vehicle or electric drive vehicle due to technological developments and an increased focus on renewable energy? We’re enthusiastically engaging in technological transformation in the area of mobility, but at the same time overwhelmed by the uncertainty and concern about statistics that, in particular, do not follow the technological revolution in the field of road safety.

Our aim is to build a journaling tool in form of web portal and in an innovating way educate our target audience about various issues regarding traffic safety from economic, social, psychological, medical, technical as well as historical point of view. Building awareness about road safety has never been more challenging and measuring the effects of its process is almost impossible, but informing, educating and warning “traffic safety intelligent population” from children to elderly participants is a significant step towards making current and future society a better place to move. We have brought together experts from different fields and together we will co-create a medium with helpful, educational and nevertheless entertaining information about traffic safety and culture of today and in the past. Our aim is to raise awareness, inform and warn with sincere intent of becoming better and more exemplary traffic participants. In addition to the active creation of online media and in cooperation with associations, different national associations and private companies, we would like to upgrade public events in the field of transport and traffic safety, which we have co-created in the past years.

Follow us, we look forward to your feedback and support. Have a safe and healthy trip!

Portal urejata in podpirata:

Creators and partners:

AMD Slovenija avto, Dunajska 56, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 236 24 65, Fax: 01 236 24 67
www.amdsai.com, info@amdsai.com

SILETRA – oglaševalska agencija
Godovič 75, 5275 Godovič
Telefon: 041 355 404
www.siletra.eu, www.cyber-produkcija.com
info@cyber-produkcija.com

certificado_siletra
budge_lab_creative_avto

Save